Εκτύπωση

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτικά μέλη:

1. Μαρία Αντωνοπούλου του Παναγιώτη

2. Γεώργιος Μπαχούμας του Βασιλείου

3. Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου

4. Λεωνίδας Γαϊτάνης του Νικολάου

5. Παναγιώτης Μπλάνας του Γεωργίου

6. Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Αδάμ Βασιλογιαννακόπουλος του Παναγιώτη

2. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος του Νικολάου

3. Ιωάννης Ρούσσος του Κωνσταντίνου

4. Γεώργιος Ζεργιώτης του Παναγιώτη

5. Γεώργιος Κόκκινος του Κωνσταντίνου

Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τις σχετικές αποφάσεις στην ηλεκτρονική σελίδα diavgeia.gov.gr