Εκτύπωση

Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τακτικά μέλη:

1. Δημήτριος Καφαντάρης του Παναγιώτη (αναπληρωτής: Παναγιώτης Πετρόπουλος του Φωτίου)
2. Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου (αναπληρωτής: Περικλής Κοντογόνης του Γεωργίου)

Αντιπρόσωποι:

1. Δημήτριος Καφαντάρης του Παναγιώτη (αναπληρωτής: Παναγιώτης Πετρόπουλος του Φωτίου)
2. Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου (αναπληρωτής: Περικλής Κοντογόνης του Γεωργίου)

Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην ηλεκτρονική σελίδα diavgeia.gov.gr με τον κωδικό ΑΔΑ:ΩΕΗ0Ω1Β-Γ60