Εκτύπωση

Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ)

Γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.)

Τακτικοί εκπρόσωποι:
1. Περικλής Κοντογόνης του Γεωργίου
2. Γεώργιος Μπαχούμας του Βασιλείου
3. Νικόλαος Καραμπάτσος του Τρύφωνα
4. Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου

Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι:
1. Κων/νος Καλογερόπουλος του Νικολάου
2. Ιωάννης Ρούσσος του Κων/νου
3. Δημήτριος Καραμπάτσος του Νικολάου
4. Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη

Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τη σχετική απόφαση στην ηλεκτρονική σελίδα diavgeia.gov.gr με τον κωδικό ΑΔΑ: 73ΩΣΩ1Β-ΡΓΝ